Ilmailumääräysluonnos lentoesteluvan hausta vapauttamisesta

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) pyytää lausuntoja ilmailumääräysluonnoksesta, jolla vapautettaisiin velvollisuudesta hakea lentoestelupaa niissä tilanteissa, joissa lentoesteellä ei ole vaikutusta lentoturvallisuuteen. Käytännössä voimassaoleva määräys on ollut tähänkin asti harraste- ja yleisilmailun kannalta hyödytön ja turha, koska lausunnonantajista merkittävin paino on ollut Finavialla eikä suinkaan harraste- ja yleisilmailuyhdistyksillä, jotka ovat lausuneet korpikenttänsä läheisyyteen tulevista mahdollisista lentoesteistä.

SMLL tulee jättämään lausuntonsa määräaikaan mennessä ja jäsenistöltä pyydetään perusteltuja kommentteja asiasta. Jäsenistöltä pyydetään erityisesti kommentteja ja kannanottoja korpikenttien läheisyyteen perustetuista tai suunnitelluista tuulivoimaloista, jotka muodostavat lentoesteitä ja niiden mahdollisesta vaikutuksesta lentoliikenteeseen ja -turvallisuuteen. Ilmailulain 158 §:n mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto voi vapauttaa sellaisen 2 momentissa tarkoitetun esteen luvanvaraisuudesta, jolla ei ole vaikutusta lentopaikkojen esterajoituspintoihin eikä lentomenetelmiin tai joka sijaitsee olemassa olevan esteen välittömässä läheisyydessä.

Lausuntopyynnöstä tarkemmin Trafin sivuilla ja SMLL:n foorumilla.