Jäsenten henkilövakuutusturva alkaa 1.1.2013

SMLL on tilannut jäsenilleen henkilövakuutuksen 1.1.2013 alkaen.

Vakuutus on voimassa kaikilla jäsenmaksu-laskut hoitaneilla jäsenillä automaattisesti.

Vakuutus perustuu Pohjola Vakuutus Oy:n Sporttiturva-tuotteeseen ja kattaa ilmailuharrastuksessa aiheutuneita henkilövahinkoja. Tarkempi kuvaus vakuutuksesta ja sen ehdoista julkaistaan jäsenillemme saatuamme julkaisumateriaalin vakuutusyhtiöltämme.

Lausuntopyyntö ilmailumääräysten AGA M1-1 ja AGA M1-2 sekä ilmailutiedotusten GA T1-3, AGA T1-4 ja AGA T1-5 yhdistämisestä

Lausuntopyyntö ilmailumääräysten AGA M1-1 ja AGA M1-2 sekä ilmailutiedotusten GA T1-3, AGA T1-4 ja AGA T1-5 yhdistämisestä

Liikenteen turvallisuusvirasto on päivittänyt ilmailumääräystä AGA M1-1, jota sovelletaan siviili-ilmailuun käytettävien, lentokoneille tarkoitettujen, maa-alueilla sijaitsevien valvomattomien lentopaikkojen rakentamiseen ja pitoon sekä palvelujen ja varustuksen määrittelyyn. Trafi pyytää lausuntoja ilmailumääräysten AGA M1-1 ja AGA M1-2 sekä ilmailutiedotusten AGA T1-3, AGA T1-4 ja AGA T1-5 yhdistämisestä yhdeksi ilmailumääräykseksi AGA M1-1.

Liikenteen turvallisuusviraston perimiin maksuihin muutoksia

Liikenne- ja viestintäministeriöstä lähetettiin tänään 08.11.2012 pidetyn kuulemistilaisuuden muistio ja aineisto osanottajille. Lisäksi mukana tänään 05.12.2012 vahvistettu maksuasetus perusteluineen. Perusteettomat maksut, lentokelpoisuuden valvontamaksu ja ilma-aluksen rekisterissäpitomaksu, säilyttivat asemansa maksuasetuksessa. Trafi ei tuota ilma-aluksen omistajille mitään palvelua näiden maksujen vastineeksi.

Muistio aineistoineen on jäsenistön nähtävissä SMLL:n foorumilla. Vertailua viime vuoden hintatasoon ei ole vielä ehditty tehdä mutta noiden kahden maksun sekä lentokelpoisuuden tarkastusmaksun osalta hintojen korotusta ei ole tehty.

Lentoasemien yleisilmailijoiden kausikorttikonsepti uudistuu – Finavian asiakastiedote 27.11.2012

Lentoasemien yleisilmailijoiden kausikorttikonsepti uudistuu

Finavia uudistaa lentoasemiensa kausikorttihinnoittelua ja tarjoaa tulevaisuudessa sopivan kausikortin erilaisten asiakasryhmien tarpeisiin. Uudistus on osa jatkuvaa palvelun kehitystä, jolla halutaan edistää eri asiakasryhmien erilaisten palvelutarpeiden huomioimista.

Kausikorttikonseptia koskevat muutokset tullaan toteuttamaan vuoden 2013 aikana. Uudistuksen toteuttamisesta tiedotetaan asiakasryhmille hyvissä ajoin ennen muutoksia. Koska kausikorttikonseptia uudistetaan ensi vuonna, koko vuoden 2013 kattava vuosikortti poistuu valikoimasta. Sen sijaan Finavia tarjoaa ensi vuodelle yleisilmailuasiakkailleen kuuden kuukauden kausikortin, jonka veroton hinta on puolet vuoden 2012 vuosikortista. Finavia pyrkii minimoimaan väliaikaisesta muutoksesta asiakkaille aiheutuvia vaikutuksia ja tarjoaa lisäksi kolmen, kahden ja yhden kuukauden kausikortit samaan verottomaan hintaan kuin vuonna 2012. Lopulliseen hintaan vaikuttaa arvonlisäverokanta.

Vuoden 2013 kausikortit tulevat myyntiin heti ja niiden voimassaoloaika alkaa aikaisintaan 1.1.2013 ja päättyy viimeistään 30.6.2013. Lisätietoa kausikorttihinnoista saa Finavian verkkosivuilta osoitteesta http://www.finavia.fi/C/lomakkeet-kausikortit/kausikortti

Selkeämpi kausikorttikonsepti
Kausikorttihinnoittelu on suunniteltu tukemaan yksityis- ja harrasteilmailua kattaen lentoaseman perusinfrastruktuurin, kiitotien ja lentoasema-alueen käyttöoikeuden sekä lentoaseman käyttämiseen liittyvät palvelumaksut. Finavian tavoitteena on mahdollistaa yleisilmailua myös tulevaisuudessa sekä panostaa yritysluonteisen lentotoiminnan palvelujen kehittämiseen.

Lisätiedot:
johtaja Mari Nurminen, Finavia Oyj, puh. 040 5681315
johtaja Joni Sundelin, Finavia Oyj, puh. 0400 272 995

Finavia huolehtii Suomessa 25 lentoasemasta sekä koko maan kattavasta lennonvarmistusjärjestelmästä. Lentoliikenteelle tarjoamiensa palveluiden avulla Finavia luo edellytykset sujuville ja kustannustehokkaille lentoyhteyksille. Vuonna 2011 liikevaihtomme oli 364 miljoonaa euroa ja palveluksessamme työskentelee 3000 henkilöä.

SMLL antanut STT:lle näkemyksensä viime päivien uutisointiin

Alla on uutinen siten kuin se STT:lle lähetettiin, toimituksen modauksen tuloksena se oli mediassa hieman erilainen. vrt. julkaisu Kalevassa

27.11.2012 vapaa julkaistavaksi

Suomen Moottorilentäjien Liitto kertoo onnettomuuksille uuden näkökulman

Harrasteilmailun onnettomuuksien ja ilmatilaloukkauksien määrästä on viimepäivinä ollut useita otsikoita tiedotusvälineissä.

Uutisissa on moitittu harrasteilmailijoiden koulutusta ja asenteita, mutta ne eivät ole ainoat syyt onnettomuuksiin. Erittäin tärkeä syy onnettomuuksiin ja ilmatilaloukkauksiin on ilmailijoiden lentokokemuksen jatkuva väheneminen, joka johtuu lähinnä kustannusten nousemisesta. Erityisesti yleisilmailun lentotuntimäärät ovat tippuneet ja toisaalta juuri he tekevät määrällisesti eniten ilmatilaloukkauksia, nämä asiat voidaan havaita myös Trafin julkaisemista tilastoista. SMLL on ollut kesän ja syksyn aikana yhteydessä Trafiin sekä ministeriöihin kustannusten vaikutuksesta lentoturvallisuuteen ja tuonut selkeästi esille mm. ilmatilaloukkausten ja onnettomuuksien määrän lisääntymisen lentokokemuksen vähentymisen seurauksena.

Kustannustaso on viimevuosina noussut merkittävästi mm. polttoaineen verotusmuutoksen, viranomaismaksujen sekä lentoasemaoperaattorin palvelumaksujen korotuksien myötä. Olemme olleet vaatimassa yleis- ja harrasteilmailun huomioon ottamista kehitteillä olevaan lentoliikennestrategiaan, jossa selkeästi määriteltäisiin periaatteet, joilla harraste ja yleisilmailu saadaan pysymään kaikille osapuolille turvallisena ja järkevänä liikennemuotona.

Harraste- ja yleisilmailun tilannetta voisi hyvin verrata autoiluun. Ajokoulutuksen ja ajokortin saaminen on tietysti perusehto autoilulle. Jos autoilija ajaa vuosittain vain muutamia tunteja, huonoihin olosuhteisiin tai poikkeukselliseen tilanteeseen meneminen aiheuttaa vakavaa vaaraa. Jos autoilijan asenne on pielessä, on onnettomuusriski erittäin suuri. Nämä 2 viimeisintä vaikuttavat merkittävästi turvallisuustasoon koko ajokortin omistamisen ajan ja SMLL panostaa ilmailussa vastaaviin seikkoihin sekä myös kertauskoulutuksen toimivuuteen. Ilmailussa asenteet ovat pääosin hyvin kohdallaan, mutta valitettavasti myös poikkeuksia on havaittu, sen sijaan kokemuksen puute on sangen yleistä ja tilanne vain pahenee.

Taustaa Suomen Moottorilentäjien Liitosta

Suomen Moottorilentäjien Liitto (SMLL) perustettiin reilu vuosi sitten ja sen jäseninä on moottorin voimalla kulkevien ilma-alusten kuten lentokoneiden, ultrakeveiden, moottoripurjekoneiden, helikopterien, autogyrojen lentäjiä ja omistajia, yksityisiä ja yhdistyksiä. SMLL on kansainvälisen IAOPA:n jäsen, tämä tuo sille lähes puolen miljoonan ilmailijan taustan 70 eri maassa ja hyvän kanavan mm. Euroopan lentoturvallisuusvirastoon EASA:an sekä hyvän näkemyksen muiden maiden ilmailutilanteesta.
SMLL:n perustamiselle oli monia syitä, jotka kaikki ovat tavalla tai toisella kytköksissä moottorilentämisen turvallisuuteen. SMLL on sitoutumaton organisaatio ja toimii ainakin toistaiseksi ilman palkattua henkilökuntaa, tehtäviin valitut henkilöt tietävät kokemuksensa kautta mistä puhuvat.

Erkki Pulkkinen

Suomen Moottorilentäjien Liitto

Lentoliikennestrategia – lentoliikenneseminaari 30.10.2012

Hallitus antoi eduskunnalle huhtikuussa 2012 liikennepoliittisen selonteon. Lentoliikennestrategia on yksi selonteossa luvatuista hankkeista. Lentoliikennestrategiassa on tarkoitus selvittää Suomen lentoliikenteen tulevaisuuden näkymiä, määritellä lentoliikenteen tavoitteet jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja arvioida Suomen lentoasemaverkostoa erityisesti alueiden saavutettavuuden näkökulmasta. Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 13.9.2012 seuranta- ja projektiryhmän lentoliikennestrategian valmistelua varten. Strategian valmistelu käynnistettiin lentoliikenneseminaarilla 30.10.2012.

Suomen Moottorilentäjien Liitto antoi kirjallisen kannanoton sekä Yleisilmailualoitteen seminaaria varten. Liikenne- ja viestintäministeriön projektiryhmä on jo tehnyt päätöksen ottaa ensimmäisen kerran yleisilmailu mukaan uuteen lentoliikennestrategiaan Suomen Moottorilentäjien Liiton aloitteesta.

Kuulemistilaisuus 8.11.2012 – Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun asetuksen uudistaminen

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut liikennepoliittisen selonteon linjausten mukaisesti työryhmän selvittämään liikennemuotojen hinnoittelun kehittämistä. Työryhmän tehtävänä on laatia kaikkia liikennemuotoja koskeva maksujen ja verojen kokonaistarkastelu ja määritellä pitkän aikavälin strategia hinnoittelulle.

Liikenteen turvallisuusviraston eli Trafin organisaatio uudistui vuoden 2011 alusta. Vuoden 2013 alusta myös viraston maksullisen toiminnan perusteet tulevat pohjautumaan uuden toimintoperusteisen organisaation rakenteen mukaan. Tätä ennakoiden vuoden 2013 talousarvioehdotus on jo laadittu uudella suoriteryhmittelyllä, jossa luovutaan liikennemuotokohtaisista maksuryhmistä. Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee parhaillaan uutta asetusta Trafin maksuista yhdessä Trafin kanssa. Sidosryhmille järjestettiin erillinen tilaisuus, jossa oli mahdollista kuulla uuden maksuasetuksen laadinnan periaatteista sekä yleisen tason vaikutuksista. Tilaisuudessa ei käsitelty yksittäisiä maksuja, eikä toisaalta eri toimijoihin kohdistuvia kokonaiskustannuksia. Kokonaiskustannuksia ja kehittämistarpeita eri liikennemuotojen osalta tarkastelee tätä varten asetettu liikenteen hinnoittelun työryhmä, jonka asettamista koskeva tiedote on julkaistu aiemmin.

Tilaisuus pidettiin torstaina 8.11. klo 14-16 liikenne- ja viestintäministeriössä, jossa mukana oli myös Suomen Moottorilentäjien Liiton edustaja. SMLL:n edustaja kyseenalaisti kaikki vastikkeettomat Trafin perimät maksut, kuten lentokelpoisuuden valvontamaksun ja ilma-alusrekisterimaksun. Periaatteellinen ongelma LVM:n ja Trafin edustajien mukaan on Maksuperustelaki ja Maksuasetus, joiden mukaisesti em. maksuja on peritty.

Liikenteen turvallisu​usviraston uutiskirje 3_2012

Liikenteen turvallisu​usviraston uutiskirje 3_2012

Ilmailun ja rautateiden turvallisuus vuonna 2011

Trafi julkaisi lokakuun alussa ilmailun ja rautateiden turvallisuuden vuosikatsaukset viime vuodelta. Ilmailun katsauksessa paneudutaan ilmailun eri osa-alueiden turvallisuuden tilaan ja ajankohtaisiin aiheisiin.

AOPA CH Kuopiossa

Kuvauskalusto oli jo käytössä kun tulin laskuun, joten odotellaan Mikon kuvia FF:n. Ellei nyt joku välttämättä halua tason säilyvän ennallaan? : )

Savon Sanomien juttuun linkki tässä.

Consolidated Part-M – Continuing Airworthiness Requirements -cd jäsenille ilmaiseksi

Part-M – Revision August 2012 – Continuing Airworthiness Requirements

Mikäli haluat veloituksetta ”Consolidated Part-M – Continuing Airworthiness Requirements” -cd:n, lähetä sähköpostiviesti sihteerille.

Uusi cd sisältää ”Consolidated version of Part-M of the Commission Regulation EC No 2042/2003, and related EASA Decisions (Acceptable Means of Compliance and Guidance Material) sisällön.
Viimeisimmät muutokset (ED Decision 2010/006/R ja Commission Regulation (EU) No 1149/2011) ovat myös tällä uudella cd:llä.