C-STAN muutos tulossa!

Dominic Roland (EASA) kirjoitti EASA:n GA-yhteisössä mielenkiintoisen jutun, josta lainaus alla:

Within the next month, EASA will be releasing an update to CS-STAN Standard Changes and Standard Repairs. If everything goes well, the update should include CS-SC005a, which will authorise aircraft maintenance engineers to connect GNSS position sources to an ADS-B capable transponder to enable ADS-B OUT.

Three configurations will be permissible under this standard change:

Configuration 1
certified transponder + certified GNSS
conforms to AMC 20-24 but with (E)TSO-C166b unit for ADS-B OUT
reports SIL = 3 and SDA = 2
Configuration 2
certified transponder + ADS-B OUT + TABS GNSS[1]
reports SIL = 1 and SDA = 1
Configuration 3
certified transponder + ADS-B OUT + uncertified GNSS
reports SIL = 0 and SDA = 0 (for airborne traffic awareness only)

This SC is not suitable for the release to service of the aircraft by the Pilot-owner, it must be performed by a licensed aircraft maintenance engineer. However, the engineer does not have to apply for a Minor modification, which signifiera500 (jos siinä on sopiva väylä?)cantly reduces costs and saves time.

Tuo kolmoskohta tarkoittaa, että minkä tahansa GPS-laitteen voi kytkeä ADS-B OUT-transponderiin tai transponderin ja erillisen ADS-B OUT’n kanssa F-huolto-organisaation toimesta ilman muutoshyväksyntää.

GPS voi olla soveltuvalla väylällä varustettu navigaattori tai jopa Raspberry Pi PilotAware-softalla ja tarvikeosilla.

Suomen Moottorilentäjien Liitto esitti lausunnossaaan Ilmailun navigaatio- ja valvontalaitejärjestelmien strategiaan Suomessa 2018 – 2030,  että harraste- ja yleisilmailun kustannusten minimoimiseksi kommunikaatioteknologioiden kehityksen myötä kaikki digitalisaation mahdollisuudet tulee käyttää hyödyksi.

Vesiputousmalleihin perustuva laitekehitys ja laitehyväksynnät tulee korvata hyväksymällä ketterän kehityksen menetelmillä kehitetyt vaatimusten mukaiset laitteet suunnittelijan vaatimustenmukaisuusilmoituksella.

Näiden menetelmien tuloksena uusien laitteiden kustannustaso on vain 1-10 % ETSO ja TSO-laitteiden kokonaiskustannuksista. Laitteiden kehityksen, hankinnan ja asennuksen aikajänne on minimaalinen verrattuna ETSO- ja TSO-laitteisiin.

Vuoden Lentäjä -kunniakirjat Anssi Rekulalle ja Ari Toloselle

Koelennolle lähteneen ATOL LSA 650-lentokoneen kuomu aukesi pian lentoonlähdön jälkeen tiistaina 3.7.2018. Lentäjät yrittivät ensin ratkaista ongelmaa hidastamalla nopeutta ja samalla vetäen kuomua kiinni, mutta eivät onnistuneet yrityksessä.

Pakkolaskun tehneet lentäjät selvisivät laskusta ehjin nahoin, mutta maahantulon jälkeen kone syttyi palamaan, jolloin he saivat jonkin verran palovammoja. Lentokone tuhoutui täysin tulipalon seurauksena.

Koneen lentäjät, Ari Tolonen ja Anssi Rekula, ovat esimerkillisellä tavalla omakohtaiseen kokemukseen perustuen esittäneet loogisen ja analyyttisen selonteon lennosta ja erityisesti onnettomuuden syistä ja seurauksista eri ilmailutilaisuuksissa. Ari ja Anssi ovat näissä tilaisuuksissa korostaneet riittävän lennon valmistelun ja varustautumisen merkitystä pakkolaskusta selviytymisessä.

He ovat hyvän ilmailutavan mukaisesti välittäneet ja ilmaisseet kaiken lento-onnettomuudessa kokemansa ja oppimansa, jotta kaikki ilmailijat hyödyntäisivät heidän kokemuksensa vaarojen ja onnettomuuksien välttämiseksi. Molemmilla lentäjillä on edellä mainitun lisäksi vuosikymmenien kokemus ilmailusta erilaisilla ilma-aluksilla, joten tämän ns. hiljaisen tiedon saattaminen ilmailuyhteisön tietoon on tunnustuksen arvoinen asia.

Suomen Moottorilentäjien Liiton hallitus teki päätöksen Vuoden Lentäjä 2018 -kunniakirjojen myöntämisestä Anssi Rekulalle ja Ari Toloselle 27.1.2019 pitämässään hallituksen kokouksessa.

Muutettu ilmailumääräys: Lentomiehistöä koskevien komission asetukseen 1178/2011 sisältyvien säännösten soveltaminen Suomessa (GEN M1-9)

Liikenne- ja viestintäviraston 25.1.2019 antamalla ja 26.1. voimaan tulevalla määräyksellä muutetaan aiempaa samannimistä määräystä vuodelta 2018. Määräys ei edellytä asiakkailta toimenpiteitä, vaan siinä otetaan  käyttöön uuden EU-asetusmuutoksen mahdollistama siirtymäaika unionin ulkopuolisten maiden lupakirjoille  ei-kaupallisessa lentotoiminnassa.

Määräykseen tehdyt muutokset johtuvat 9.1. voimaan tulleesta EU-asetuksesta 2018/1974. Siinä annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus jatkaa 20.6.2020 asti siirtymäaikaa lentomiehistöasetuksen 1178/2011 soveltamiselle lentäjiin, joilla on unionin ulkopuolisen maan myöntämä lupakirja ja lääketieteellinen kelpoisuustodistus ja jotka osallistuvat muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan EU:n jäsenvaltioissa rekisteröidyillä tai EU-alueelle sijoittautuneen lentotoiminnan harjoittajan käyttämillä ilma-aluksilla. Suomessa periaatteena on ollut ottaa ilmailualan EU-asetusten mahdollistamat siirtymäajat käyttöön täysimääräisinä.

Tarkemmin TrafiComin sivuilla.

Liikenne – ja viestintävirasto Traficom:n lausuntopyyntö ilmatilan rakenteiden ja käytön toimivuudesta

Suomen Moottorilentäjien Liitto on osallistunut Ilmatilan hallinnan neuvottelukunnan (High Level airspace policy Body, HLB) toimintaan viime vuosien aikana. Ilmatilan hallinnan seminaarissa 27.9.2018 SMLL piti kaksi esitystä; toisen ilmatilan käyttäjän kokemuksista ja tarpeista sekä toisen suuren suosion saavuttaneen EasyVFR-sovelluksen ominaisuuksista.

Kansallisen ilmatilapolitiikan mukaisesti Liikenne- ja viestintävirasto Traficom laatii vuosittain ilmatilan hallinnan neuvottelukunnalle katsauksen Suomen ilmatilan käytöstä, ilmatilarakenteesta, kapasiteetin hallinnasta, reittiverkostosta sekä ilmatilan joustavan käytön periaatteen edistämisestä.

Ilmatilan hallinnan neuvottelukunta arvioi ilmatilan hallinnan tavoitteiden toteutumista perustuen Traficomin vuosittain laatimaan katsaukseen. Ilmatilan hallinnan neuvottelukunta antaa tarvittaessa suosituksia toimivaltaisille viranomaisille ja Ilmatilan hallintayksikölle toiminnan tehostamiseksi ja sujuvoittamiseksi.

Katsauksen valmisteluun liittyen Suomen Moottorilentäjien Liitto pyytää perusteltuja kommentteja kaikilta ilmatilan käyttäjiltä, erityisesti harraste- ja yleisilmailijoilta, aiheeseen liittyen.

Lausunnot pyydetään toimittamaan sähköpostitse 8.2.2019 mennessä SMLL:n hallitukselle osoitteeseen hallitus(at)smll.fi.

Hyvää Joulua ja Turvallista Uutta Vuotta

T. Suomen Moottorilentäjien Liiton hallitus ja puheenjohtaja

 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom aloittaa toimintansa 1.1.2019

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom aloittaa toimintansa 1.1.2019. Uuteen virastoon yhdistyvät liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Viestintävirasto ja Liikenneviraston tietyt viranomaistoiminnot, kuten Merikartoitus.

Virastojen yhdistyminen ei vaikuta olemassa oleviin toimintoihin tai asiakkaille tarjottaviin palveluihin. Toiminta ja palvelut jatkuvat keskeytyksettä ja niitä kehitetään edelleen.

Traficomin yhteystiedot 1.1.2019 alkaen

 • Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)traficom.fi (aiemmat sähköpostiosoitteet ohjataan uuteen osoitteeseen)
 • Päätoimipaikan käyntiosoite: Kumpulantie 9, 00520 Helsinki
 • Postiosoite: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM
 • Traficomin puhelinvaihde: 029 534 5000, faksinumero: 029 534 5095
 • Verkkosivut: www. traficom.fi

Talvi on tullut – ainakin pohjoiseen

Kun vuodenaika vaihtuu talveen muuttuu sekä lennonvalmistelu että lentotoiminnan luonne. AOPA Air Safety Institute on laatinut tietovisan, jotta voit saada käsityksen valmiudestasi talvilentotoimintaan. Voit osallistua siihen tämän linkin takaa.

Tragedian resepti – Accident case study

Kokematon VFR-pilotti päättää koettaa onneaan heikkenevässä säätilassa. Sellaiset päätökset eivät tavallisesti pääty hyvin ja tämäkin koituu koko perheen kohtaloksi. AOPA Air Safety Instituten videossa selvitetään yksityiskohtaisesti lennon vaiheet.

Ilmailun navigaatio- ja valvontalaitestrategia Suomessa 2019-2030 on julkaistu

SESAR
Suomen NAV/SUR-strategia on julkaistu. Suomen Moottorilentäjien Liitto antoi omat lausuntonsa syksyn aikana.
Tiivistettynä voidaan todeta seuraavaa:
 • Satelliittinavigaatiojärjestelmät, GNSS, SBAS, GBAS, eivät palvele vielä Suomea riittävällä tasolla mutta Suomen EGNOS-kattavuusongelman ratkaiseminen ja Galileo- ja EGNOS-palvelujen saaminen Suomeen mennee lähes ensi vuosikymmen puoliväliin saakka. Järjestelmän haavoittuvuudesta ja häiriöherkkyydestä on havaintoja ihan viime aikoina.
 • NDB tultaneen European ATM Master Plan mukaisesti NDB-asemat poistetaan vuoteen 2020 mennessä.
  Finavia ylläpitää omistamiaan lähestymiskäytössä olevia NDB-laitteita vuoteen 2020 saakka tai korkeintaan niiden käyttöiän loppuun asti.
 • VOR/DME-asemien määrä tullee vähenemään European ATM Master Planin mukaisesti ja
  vuoden 2020 jälkeen jäljelle jää vain ns. Minimum Operational Network (MON).
 • DME-laitteet tulevat säilymään GNSS-järjestelmän varamenetelmänä erityisesti RNAV 5-navigaatiokyvyn säilyttämiseksi GNSS-häiriöiden aikana.
 • ILS–tarkkuuslähestymisjärjestelmät tulevat säilymään vielä pitkään eikä suunnitelmia niiden
  poistamiseksi ole.

Harraste- ja yleisilmailun kannanotot ja tarpeet on jätetty strategiassa täysin huomiotta. Korpikenttien IFR-menetelmiä ei edes mainita saati ADS-B IN – järjestelmään liittyvän kanava 978 MHz tärkeydestä koko harraste- ja yleisilmailuyhteisölle.  ADS-B IN:n käyttöönotto ko. kanavan täydentämänä olisi merkittävä askel koko Suomen ilmailuturvallisuuden parantamiseksi. Turvamarginaalia lisäävät tekijät; tosiaikaisesti näkyvä muu liikenne, säätutkakuva, rajoitusalueiden tosiaikainen näkyvyys karttanäytössä ja reaaliaikaiset NOTAMit parantaisivat kaikkien ilmatilan käyttäjien turvallisuutta.

Ilmailun navigaatio- ja valvontalaitestrategia on luettavissa Trafin sivuilla tämän linkin takana. Suomen Moottorilentäjien Liiton lausunnot ovat luettavissa jäsenfoorumilla.

Trafin päätös ilmailulain 109 § mukaisista ilmatilamuutoksista

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on vahvistanut ilmailulain 109 § mukaiset ilmatilamuutokset ilmatilarakenteisiin. Muutokset astuvat voimaan AIRAC-päivämäärällä 25.4.2019.

Linkki Trafin päätökseen ilmatilamuutoksista on täällä. Muutokset Suomen ilmatilarakenteeseen on esitetty täällä.