Muutettu ilmailumääräys: Lentomiehistöä koskevien komission asetukseen 1178/2011 sisältyvien säännösten soveltaminen Suomessa (GEN M1-9)

Liikenne- ja viestintäviraston 25.1.2019 antamalla ja 26.1. voimaan tulevalla määräyksellä muutetaan aiempaa samannimistä määräystä vuodelta 2018. Määräys ei edellytä asiakkailta toimenpiteitä, vaan siinä otetaan  käyttöön uuden EU-asetusmuutoksen mahdollistama siirtymäaika unionin ulkopuolisten maiden lupakirjoille  ei-kaupallisessa lentotoiminnassa.

Määräykseen tehdyt muutokset johtuvat 9.1. voimaan tulleesta EU-asetuksesta 2018/1974. Siinä annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus jatkaa 20.6.2020 asti siirtymäaikaa lentomiehistöasetuksen 1178/2011 soveltamiselle lentäjiin, joilla on unionin ulkopuolisen maan myöntämä lupakirja ja lääketieteellinen kelpoisuustodistus ja jotka osallistuvat muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan EU:n jäsenvaltioissa rekisteröidyillä tai EU-alueelle sijoittautuneen lentotoiminnan harjoittajan käyttämillä ilma-aluksilla. Suomessa periaatteena on ollut ottaa ilmailualan EU-asetusten mahdollistamat siirtymäajat käyttöön täysimääräisinä.

Tarkemmin TrafiComin sivuilla.