Kuulemistilaisuus 8.11.2012 – Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun asetuksen uudistaminen

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut liikennepoliittisen selonteon linjausten mukaisesti työryhmän selvittämään liikennemuotojen hinnoittelun kehittämistä. Työryhmän tehtävänä on laatia kaikkia liikennemuotoja koskeva maksujen ja verojen kokonaistarkastelu ja määritellä pitkän aikavälin strategia hinnoittelulle.

Liikenteen turvallisuusviraston eli Trafin organisaatio uudistui vuoden 2011 alusta. Vuoden 2013 alusta myös viraston maksullisen toiminnan perusteet tulevat pohjautumaan uuden toimintoperusteisen organisaation rakenteen mukaan. Tätä ennakoiden vuoden 2013 talousarvioehdotus on jo laadittu uudella suoriteryhmittelyllä, jossa luovutaan liikennemuotokohtaisista maksuryhmistä. Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee parhaillaan uutta asetusta Trafin maksuista yhdessä Trafin kanssa. Sidosryhmille järjestettiin erillinen tilaisuus, jossa oli mahdollista kuulla uuden maksuasetuksen laadinnan periaatteista sekä yleisen tason vaikutuksista. Tilaisuudessa ei käsitelty yksittäisiä maksuja, eikä toisaalta eri toimijoihin kohdistuvia kokonaiskustannuksia. Kokonaiskustannuksia ja kehittämistarpeita eri liikennemuotojen osalta tarkastelee tätä varten asetettu liikenteen hinnoittelun työryhmä, jonka asettamista koskeva tiedote on julkaistu aiemmin.

Tilaisuus pidettiin torstaina 8.11. klo 14-16 liikenne- ja viestintäministeriössä, jossa mukana oli myös Suomen Moottorilentäjien Liiton edustaja. SMLL:n edustaja kyseenalaisti kaikki vastikkeettomat Trafin perimät maksut, kuten lentokelpoisuuden valvontamaksun ja ilma-alusrekisterimaksun. Periaatteellinen ongelma LVM:n ja Trafin edustajien mukaan on Maksuperustelaki ja Maksuasetus, joiden mukaisesti em. maksuja on peritty.