Lausuntopyyntö lentolupakirjoja koskevista yleisistä määräyksistä (PEL M1-4)

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) pyytää lausuntoja uudistetusta ilmailumääräyksestä PEL M1-4.

Uuteen määräykseen on yhdistetty aiemmat määräykset PEL M1-4, Ilmailulupakirjoja koskevia yleisiä määräyksiä ja PEL M1-5, Vanhentuneen kansallisen lupakirjan tai kelpuutuksen uudistaminen. Uusi määräys koskee yksinomaan lentolupakirjoja, koska lennonjohtajien lupakirjat ovat siirtyneet EU-sääntelyn alaisuuteen, ja lennontiedottajan ja huoltomekaanikon lupakirjoista on omat kattavat määräyksensä ANS M1-7 ja PEL M3-4. Määräyksestä on päivitetty EU-sääntelyn vuoksi vanhentuneet osuudet.

Määräys kattaa EASA-asetuksen 216/2008 liitteessä II tarkoitettujen ilma-alusten lupakirjat, jotka jäävät kansallisen sääntelyn piiriin. Kansallisiin yksityis-, ansio- ja liikennelentäjän lupakirjoihin ehdotetaan kuitenkin pääsääntöisesti sovellettavan lentomiehistöasetuksen 1178/2011 mukaisia vaatimuksia, joista on tarvittaessa mahdollista myöntää poikkeuksia kansallisen sääntelyn alaisten lupakirjojen osalta. Määräyksen vaatimukset lupakirjan hakemisesta ja lentopäiväkirjan pitämisestä koskevat myös EASA-lupakirjoja. Määräyshankkeen yhteydessä ehdotetaan kumottaviksi kansalliset kelpuutusmääräykset PEL M2-10 yölentokelpuutuksesta ja PEL M2-7 vesilentokelpuutuksesta. Sen sijaan määräys PEL M2-6 hinauslentäjän kelpuutuksesta on tarkoitus tässä vaiheessa säilyttää.

Trafi pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta 15.8.2018 mennessä. Lausunnot voi toimittaa Trafin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo (at) trafi.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki.

Suomen Moottorilentäjien Liitto pyytää jäseniltään perusteltuja kannanottoja määräysluonnoksesta, jotta liitto voi jättää jäsenkunnan näkemystä vastaavan lausunnon. Kommentit ja kannanotot voi lähettää hallitukselle osoitteeseen hallitus(a)smll.fi