Trafi julkaisi ilmailumääräykset GEN M1-12 ja OPS M2-11

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on antanut 19.8.2016 kaksi uutta määräystä: GEN M1-12 Rajavartiolaitoksen ilmailu ja OPS M2-11 Lentotoiminta kansallisen sääntelyn piirin kuuluvilla ilma-aluksilla. Määräykset tulevat voimaan 25.8.2016.

Määräyksellä GEN M1-12 Rajavartiolaitoksen ilmailu sovitaan ilmailulain 8 §:n mukaisesti niistä vaatimuksista, jotka liittyvät valtion ilmailun toimintaedellytyksiin sekä poikkeavan menettelyn järjestelyn periaatteisiin.

Toinen uusittu määräys, OPS M2-11 Lentotoiminta kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvilla ilma-aluksilla, korvaa OPS M2-7 ja OPS M2-8. Suomessa on merkittävä määrä EASA:n perusasetuksen liitteen II piirissä olevia ilma-aluksia, jotka eivät ole pakottavan EU-lainsäädännön alaisia, vaan niistä säädetään edelleen kansallisesti ilmailulailla ja sen nojalla annetuilla määräyksillä. Näitä ilma-aluksia varten annetaan yksi uusi lentotoimintaa koskeva yhteinen määräys OPS M2-11.

Muun kuin kaupallisen lentotoiminnan nykysäädökset syrjäyttävät EU-säädökset tulevat voimaan 25. elokuuta 2016, jolloin EU:n lentotoiminta-asetuksen NCO-osaa aletaan soveltaa. NCO-osaa sovelletaan suoraan EU-säädösten piiriin kuuluviin ilma-aluksiin. Uudet määräykset, perustelumuistiot ja annetut lausunnot löytyvät tämän linkin takaa.

Suomen Moottorilentäjien Liitto pyytää jäseniltään kommentteja erityisesti OPS M2-11 määräyksestä.