Suomen harrasteilmailun turvallisuustyön toimintamalli

Harrasteilmailun turvallisuusprojektin aikana on tunnistettu, että harrasteilmailun kerhot ovat turvallisuustyössä avainasemassa. Kerhojen työ perustuu pitkälti vapaaehtoisuuteen. Tarvitaan harrasteilmailuyhteisön turvallisuustyön toimintamalli ja toimijoiden välinen yhteistyöverkosto, jolla tuetaan kerhojen työtä, lisätään vuorovaikutusta, vähennetään päällekkäisyyttä ja jaetaan parhaita käytäntöjä, koulutus- ja ohjemateriaalia kaikkien käyttöön sekä löydetään myös kustannussäästöjä tätä kautta. Turvallisuuden kannalta merkitsevää on, miten tavoitetaan yksittäiset harrastajat, jotka eivät osallistu kerhotoimintaan tai turvallisuusaiheisiin seminaareihin. Projektissa on etsitty uudenlaisia keinoja, joilla nämä harrastajat tavoitetaan.

Oulussa järjestettiin 11.4.2015 yhteisöllisyystyöpaja, jossa pohdittiin yhteisiä linjauksia ja kerättiin konkreettisia ratkaisumalleja. Työpajassa käytiin myös harrasteilmailun kasvaneiden kustannusten kimppuun ja etsittiin konkreettisia keinoja niiden pienentämiseksi. Työpajaan osallistui projektin työryhmien vetäjien lisäksi edustajia Finaviasta sekä Suomen Ilmailuliiton (SIL) ja Suomen Moottorilentäjien Liiton (SMLL) hallituksista puheenjohtajineen. Työpajan työryhmien toimintaa ohjasi Työterveyslaitoksen erikoistutkija, FT Anna-Maria Teperi.

Työpajan osallistujat saivat antaa paikalla edustettuina olleille organisaatioille sekä kritiikkiä että kiitosta. Työpajassa pohdittiin myös, miten yhteistyötä voisi jatkossa parantaa. Esille nousivat muun muassa tarve yhteiseen keskusteluun säännöllisissä tapaamisissa ja esimerkiksi verkkokeskustelualustalla, tarve kaikkien käytössä olevalle koulutusmateriaalille ja ohjeille sekä toive yhteistyömahdollisuuksista koko yhteisöä koskettavien, esimerkiksi säädösvalmisteluun liittyvien ”isojen asioiden” eteenpäin viemisessä. Katso kooste työpajan tuloksista.

Työpajan jälkeen koostettiin yhteinen Suomen harrasteilmailun toimintasuunnitelma, jonka lopullinen versio vahvistettiin 17.12.2015. Toimintasuunnitelmassa on sovittu yhteiset tavoitteet, konkreettiset toimenpiteet, vastuutahot ja aikataulut. Jatkossa esimerkiksi yhdessä järjestettävän ja jokavuotiseksi suunnitellun Lentoon!-seminaarin järjestelyjen koordinoinnin päävastuun ottavat vuorollaan Suomen Moottorilentäjien Liitto, Suomen Ilmailuliitto, Finavia ja Ilmatieteen laitos.