Lausuntopyyntö ilmatilan uudistuksesta – Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös

Suomessa on jälleen käynnissä ilmatilan uudistus, jolla korjataan osin 13.11.2014 voimaan tullutta ilmatilaa ja osin luodaan uusia ilmatilaratkaisuja. Ilmatilan uudistuksessa käsitellään muutoksia ATS-reittiverkostoon, lennonjohtosektoreihin, lähestymisalueisiin (TMA), lentotiedotusvyöhykkeisiin (FIZ), tilapäisiin ilmatilavarausalueisiin (TRA) ja perustetaan uusia lennonjohtoalueita (CTA). Uudistuksen yhteydessä korjataan – ja tehdään myös uusia rajoitusalueita ja tilapäisiä erillisvarausalueita (TSA) sekä vaara-alueita.

Suomen Moottorilentäjien Liitto ry. jätti Eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun edelliseen Suomen ilmatilarakenteen muutokseen liittyvien lakien, asetusten, viranomaismääräysten ja -päätösten valmisteluun liittyen. SMLL:n mielestä kuulemismenettely toteutettiin niin myöhäisessä vaiheessa ja niin lyhyellä määräajalla, että sidosryhmillä ei ollut tosiasiallista mahdollisuutta vaikuttaa päätösten sisältöön.

Eduskunnan oikeusasiamies toteaa päätöksessään, että sääntelykokonaisuuksien laajuus ja EU-oikeuden korostettu sidosryhmien kuulemisvaatimus säädösten valmisteluvaiheessa olisi edellyttänyt kaikkien keskeisten sidosryhmien kuulemista jo ennen toteutettua lausuntokierrosta, joka toteutettiin vasta kun säädösten ja päätösten voimaantuloon oli enää aikaa noin kaksi ja puoli kuukautta.

Lainvalmistelun lähtökohtana on, että kuuleminen toteutetaan varaamalla sidosryhmille tilaisuus lausunnon antamiseen siinä vaiheessa, kun esitys on riittävän yksilöity, mutta niin aikaisin, että lausunnolla voi olla tosiasiallista vaikutusta lopulliseen päätökseen tai esitykseen. Oikeusministeriön ohjeen mukaan säännönmukainen lausuntoaika on kuusi viikkoa ja laajoissa asioissa kahdeksan viikkoa. Nämä määräajat ovat pääsääntönä myös Liikenteen turvallisuusviraston työohjeessa. Eduskunnan oikeusasiamiehen mielestä neljän viikon lausuntoaika on varsin lyhyt. Liikenteen turvallisuusviraston tulee kansallisena valvontaviranomaisena valvoa, että kuuleminen on ilmailusäädösten ja -määräysten valmistelussa oikea-aikaista ja riittävän laaja sidosryhmien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi.

Näihin kyseisiin Finavia Oyj:n esittämiin ei- säädöspohjaisiin muutoksiin Liikenteen turvallisuusvirasto pyytää lausuntoja 17.7.2015 mennessä,  eli niihin on siis varattu tarkalleen neljä viikkoa aikaa. Lausuntopyyntö ja tarkemmat tiedot tulevista muutoksista ovat tämän linkin takana.

Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös on jäsenten luettavissa SMLL:n foorumilla tämän linkin takana.