Määräyshankepäätös: Kansallinen poikkeus 8.33 kHz kanavavälivaatimuksesta

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on tehnyt määräyshankepäätöksen, joka koskee kansallista poikkeusta 8.33 kHz:n kanavavälivaatimuksesta.

Komission asetuksen 1079/2012 vaatimuksista johtuen 1.1.2018 alkaen ilmailussa 25kHz kanavavälillä varustetulla radiolla ei voitaisi operoida Suomessa. Ilmailussa käytettävien radiotaajuuksien kanavaväliksi tulisi 8,33 kHz. Asetuksen vaatimusten soveltaminen johtaisi radiottomien harrasteilma-alusten merkittävään lisääntymiseen. Asetus mahdollistaa poikkeuksien myöntämisen laitevaatimuksiin ja mahdollistaa joidenkin taajuuksien säilyttämisen 25 kHz jakoisina. Suomi haluaisi ottaa käyttöön siirtymäajan, jonka aikana 25 kHz radioilla voitaisiin operoida G-luokan valvomattomassa ilmatilassa ja RMZ-alueiden ulkopuolella.

Siirtymäajan pituudeksi on alustavasti suunniteltu 10 vuotta. (Siirtymäajan pituutta täytyy vielä tarkastella valmistelun yhteydessä ja lausuntokierroksen kommenttien pohjalta).

Laitevaatimukset täyttävän radion hankinnasta aiheutuvan kustannuksen arvioidaan olevan n. 4000 €/laite. Siirtymäajalla annetaan harrasteilmailijoille aikaa uuden laitteiston hankintaan ja mahdollistetaan toiminta tämän siirtymäajan nykyisillä radioilla. Trafin analyysiyksikkö on tehnyt siirtymäajan käyttämisestä turvallisuusanalyysin. Määräyksen on katsottu lisävään turvallisuutta, koska nykyisen radion salliminen jatkossakin vähentää riskiä radiottomien ilma-alusten lisääntymisestä mikä puolestaan vähentää mm. yhteentörmäysriskiä.

Lähde: Trafin uutinen