EASA:n Easy Access Rules -päivityksiä

Easy Access Rules for Aircrew

Kölnin IAOPA Europe’n aluekokouksessa tuli esille, että ”‘Easy Access Rules” olivat lähes 3 vuotta vanhoja, päivittämättömiä versioita.  EASA on IAOPA Europe’n pyynnöstä julkaissut tarkistetun version. Asiakirja on 1735-sivuinen ja tiedoston koko on noin 30 Mt. Määräyskohtaiset tiedostot ovat ladattavissa alla olevista linkeistä;

Nämä versiot EIVÄT kuitenkaan vielä sisällä viimeisimpiä EASA:n hallintoneuvoston hyväksymiä muutoksia. Asiakirjaa päivitetään jatkuvasti.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/430 – Modulaarinen LAPL

Tiettyjen LAPL-lupakirjan koulutusmoduulien suorittaminen mahdollistaa joidenkin oikeuksien saannin ennen LAPL-lupakirjan myöntämistä. Siihen sisältyy kuitenkin myös kansallisten ilmailuviranomaisten oikeus myöntää kansallisia mittarilentokelpuutuksia huhtikuuhun 2021 asti.

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1178/2011 4 artikla seuraavasti:
(1) Korvataan 7 kohta seuraavasti:
”(7)Jäsenvaltio voi seuraavin edellytyksin antaa LAPL-lupakirjakoulutuksessa olevalle lento-oppilaalle luvan käyttää rajoitettuja oikeuksia ilman valvontaa ennen kuin lento-oppilas täyttää LAPL-lupakirjan myöntämisen edellyttämät vaatimukset:
a) oikeuksien laajuus perustuu jäsenvaltion suorittamaan turvallisuusriskien arviointiin, jossa otetaan huomioon lentäjän aiotun pätevyystason saavuttamiseksi tarvittavan koulutuksen laajuus;
b) oikeudet rajoitetaan seuraaviin:
i) luvan myöntävän jäsenvaltion koko kansallinen alue tai sen osa;
ii) luvan myöntävässä jäsenvaltiossa rekisteröidyt ilma-alukset;
iii) yksimoottoriset mäntämoottorikäyttöiset lentokoneet ja helikopterit, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 2000 kg, sekä purjelentokoneet ja ilmapallot;
c) kun tällaisen luvan haltija hakee LAPL-lupakirjan myöntämistä, hän saa luvalla suorittamastaan koulutuksesta jäsenvaltion määrittämän hyvityksen hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksen tekevän koulutusorga­nisaation suosituksen perusteella;
d) jäsenvaltio toimittaa määräaikaisraportit ja turvallisuusriskien arvioinnit komissiolle ja virastolle kolmen vuoden välein;
e) jäsenvaltiot seuraavat tämän kohdan mukaisesti myönnettyjen lupien käyttöä sen varmistamiseksi, että ilmailun turvallisuus on hyväksyttävällä tasolla, ja toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet, jos havaitaan kohonnut turvalli­suusriski tai muita turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita.”
(2) Korvataan 8 kohdan johdantolauseessa ilmaisu ”8 päivään huhtikuuta 2019” ilmaisulla ”8 päivään huhtikuuta 2021”.

Easy Access Rules for Air Operation

Tähän sisältyy nyt osia niistä kohdista, joita on muutettu!

AMC/GM for Part-NCO

Part- NCO:n konsolidoitu AMC / GM

Guidance Material (GM) to AnnexI–Definitions for terms used in Annexes II to VIII

Kooste Easy Access -säännöissä käytetyistä määritelmistä Air OPS :ssa

GM for the Cover Regulation for Air Operation

“The term ‘other-than-complex motor-powered aircraft’ is used synonymously with the terms ‘other than complex motor-powered aircraft’ and ‘other than complex motor-powered aircraft’. Whenever one of these terms is used, it includes also non-motor-powered aircraft such as sailplanes….”

Termiä ”muut kuin monimutkaiset moottorikäyttöiset ilma-alukset” käytetään synonyymisesti ilmaisuihin ”muut kuin monimutkaiset moottorikäyttöiset ilma-alukset” ja ”muut kuin monimutkaiset moottorikäyttöiset ilma-alukset”. Aina kun jokin näistä termeistä on käytössä, se sisältää myös muita kuin moottorikäyttöisiä ilma-aluksia, kuten purjelentokoneita ….