Lentoturvallisuuden parantamiseen ja EU:n Perusasetuksen (EC) No 216/2008 mahdolliseen tarkistamiseen tähtäävä aloite

Euroopan Lentoturvallisuusvirasto on tehnyt aloitteen lentoturvallisuuden parantamiseksi sekä mahdolliseen EU:n Perusasetuksen (EY) No 216/2008 muutokseen. Yleisesti ottaen aloitteen tavoitteena on siis parantaa suorituskykyä Euroopan ilmaliikennejärjestelmässä ottaen huomioon turvallisuuden, kilpailukyvyn, ympäristönsuojelun ja kansalaisille tarjottavien ilmailupalvelujen laadun osalta asettamalla ne asianmukaiseen sääntelykehykseen. Tältä osin Euroopan komissio on tehnyt päätelmiä perustuen alustaviin yhteydenottoihin jäsenvaltioiden ja ilmailualan sidosryhmien taholta, että on olemassa lukuisia kysymyksiä, joihin on mahdollisesti puututtava mahdollisimman korkealla poliittisella tasolla tavoitteiden ja vaihtoehtojen punnitsemiseksi.

Aloitteen käsittelemiseksi käynnistyi konsultaatiovaihe 23.5.2014 kestäen aina 15.9.2014 saakka. Suomen Moottorilentäjien Liitto pyytää jäseniltä perusteltuja kannanottoja Perusasetuksen muuttamiseksi kaikesta yleisilmailuun liittyvässä sääntelyprosessissa, säädöksissä ja direktiiveissä. Voit kommentoida myös yksityishenkilönä suomen kielellä kommentointisivun kautta mutta nyt on tärkeää saada riittävä määrä kommentteja ja parannusesityksiä, jotta yleisilmailua koskevaa ilmailulainsäädäntöä saadaan kaikilta osiltaan yksinkertaistettua ja kevennettyä lentoturvallisuutta vaarantamatta.

Kuulemismenettelyn sisältö on selostettu tarkemmin Impact Assessment Roadmap -dokumentissa.

Kyselylomake koostuu 44 monivalintakysymyksestä sekä avoimista kysymyksistä. Huomaa, että sinulla on mahdollisuus tallentaa alustavat vastaukset kyselylomakkeen lopussa. Toivomme mahdollisimman monen ilmailunharrastajan vastaavan kyselyyn.

Tämä kysely täydentää kuulemisprosessia ”Advance Notice of Proposed Amendment (A-NPA) 2014-12 – European Commission policy initiative on aviation safety and a possible revision of Regulation (EC) No 216/2008”. A-NPA:ssa käsitellään asioita, jotka liittyvät lentoturvallisuuteen sekä EASA-järjestelmään avointen kysymysten muodossa. Jäsenvaltioita ja sidosryhmiä pyydetään myös esittämään näkemyksiään A-NPA:sta. Molempien tulokset, kyselystä saadut vastaukset ja kommentit A-NPA:n, otetaan huomioon arvioitaessa vaikutusten arviointia lentoturvallisuuden parantamiseksi ja mahdolliseen Perusasetuksen muutokseen.

A-NPA on saatavilla täällä.