Lentosääntöihin tuli muutoksia 12.10.2017

Yhteisiin lentosääntöihin (SERA) on tullut 12.10.2017 muutoksia, jotka on huomioitava lentotoiminnassa. Muutokset ovat mm. seuraavat;

  • kun ilma-aluksessa on toimintakuntoinen toisiotutkavastain (SSR-transponderi), sitä on käytettävä kaikilla lennoilla koko lennon ajan. Tästä ovat poikkeuksena lennot ilma-aluksilla, joiden virransyöttö ei ole riittävä, ilmatilassa, jossa transponderin käyttöä ei ole määrätty pakolliseksi. (SERA.13001)
  • Transponderikoodia koskevien ATS-ohjeiden puuttuessa tulee siviili-ilma-aluksen valita koodi 2000. Jos ko. lento ei ole ilmaliikennepalvelun alainen, tulee ilma-aluksen valita koodi 7000 asianmukaisesti varustettujen ilma-alusten havaittavuuden parantamiseksi. (SERA.13005)
  • SERA.14015 Ilma-aluksen ja maa-aseman välisessä viestinnässä käytettävä kieli
    • b) Englannin kieltä on ilma-aluksen pyynnöstä käytettävä kaikilla maa-asemilla, jotka palvelevat nimettyjä lentopaikkoja ja kansainvälisessä lentoliikenteessä käytettäviä reittejä. Ellei toimivaltainen viranomainen erityistapauksia varten ole toisin määrännyt, ATS-yksikön ja ilma-aluksen välisessä viestinnässä on käytettävä englannin kieltä lentopaikoilla, joilla on enemmän kuin 50 000 kansainvälistä IFR-operaatiota vuodessa. Jäsenvaltiot, joissa englannin kieli ei tämän asetuksen voimaantulopäivänä ole ainoa ATS-yksikön ja ilma-aluksen väliseen viestintään tällaisilla lentopaikoilla käytettävä kieli, voivat päättää olla soveltamatta velvoitetta käyttää englannin kieltä, mistä niiden on ilmoitettava komissiolle.  Näiden jäsenvaltioiden on viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017 tehtävä tutkimus sen selvittämiseksi, onko turvallisuussyistä mahdollista vaatia englannin kielen käyttöä ATS-yksikön ja ilma-alusten välisessä viestinnässä näillä lentopaikoilla, jotta vältetään ilma-alusten joutuminen luvatta varatulle kiitotielle tai muita turvallisuusriskejä, ottaen huomioon sovellettavat unionin säännökset ja kansallinen lainsäädäntö kielten käytöstä. Niiden on julkistettava tämä tutkimus ja toimitettava sen päätelmät virastolle ja komissiolle.
    • c) Tietyllä maa-asemalla käytettävät kielet on ilmoitettava ilmailukäsikirjoissa (AIP) ja muissa tällaisista palveluista julkaistavissa ilmailutiedotuksissa.

Muita huomion arvoisia kohtia ovat mm.

  • SERA.4001 kohdan d alakohdan johdantolause korvataan seuraavasti:
    ”Jollei  toimivaltainen viranomainen ole vahvistanut kotimaan VFR-lennoille lyhyempää aikarajaa sellaista lentoa varten, joka on suunniteltu suoritettavaksi valtakunnanrajan yli tai jolle suunnitellaan annettavan  lennonjohtopalvelua tai ilmaliikenteen neuvontapalvelua, lennosta on esitettävä lentosuunnitelma  vähintään 60 minuuttia ennen lähtöä tai, jos lentosuunnitelma esitetään lennon aikana, niin hyvissä ajoin,  että asianomainen ATS-yksikkö saa sen vähintään 10 minuuttia ennen ilma-aluksen arvioitua saapumista:”
Komission täytäntöönpanoasetus on luettavissa suomen kielisenä tämän linkin takaa.