Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta EASA-asetukseksi

Euroopan komissio antoi 7 päivänä joulukuuta 2015 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 eli EASA-asetuksen kumoamisesta. Liikenne- ja viestintäministeriö informoi lähiaikoina Eduskuntaa asiasta ja saa tätä kautta mahdollisesti neuvotteluohjeita muutosehdotuksen käsittelyä varten. Trafi ja LVM pyrkivät informoimaan sidosryhmiä säädöskehityksen eri vaiheista. SMLL antoi jo aiemmin EASAlle lausuntonsa A-NPA 2015-10:sta, joka toimitettiin LVM:lle 3.2.2016.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta pyysi SMLL:n edustajaa asiassa kuultavaksi sekä kirjallisen asiantuntijalausunnon. Erkki Pulkkinen edusti liittoa valiokunnan kokouksessa sekä selosti Suomen Moottorilentäjien Liiton näkemyksiä käsitellyistä asioista. Asiasta tarkemmin SMLL:n jäsenten foorumilla osoitteessa http://smll.fi/forum/viewforum.php?f=4.