Määräysmuutos: Lentomiehistöä koskevien komission asetukseen 1178/2011 sisältyvien säännösten soveltaminen Suomessa (GEN M1-9)

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 27.5.2021 julkaissut muutoksen määräykseen GEN M1-9, joka koskee EU:n lentomiehistöasetuksen 1178/2011 säännösten soveltamista Suomessa. Määräyksessä jatketaan vuodella eli 20.6.2022 asti siirtymäaikaa, joka koskee EU-säännösten soveltamista unionin ulkopuolisten maiden (mm. USA) myöntämiin yksityislentäjän lupakirjoihin. Muutos tulee voimaan seuraavana päivänä 28.5.2021

Siirtymäajan käyttöönoton mahdollistaa 12.1.2021 voimaan tullut EU-asetus 2020/2193. Suomessa periaatteena on ollut ottaa ilmailualan EU-asetusten mahdollistamat siirtymäajat käyttöön täysimääräisinä. Siirtymäajan päätyttyä kolmansien maiden yksityislentäjän lupakirjojen hyväksymiseen (validointiin) ja muuntamiseen sovelletaan EU-asetusta 2020/723.

Tarkemmin muutoksesta Liikenne- ja viestintäviraston sivuilla.